آموزگار پایه اول ابتدایی

طرح درس فارسی پایه اول ابتدایی (استخر)

هدف کلی : آموزش نشانه ی اِ ِ ـه ه

مشخصات کلی درس

نام درس : فارسی        عنوان درس : استخر       کلاس :اول       مقطع : ابتدایی

مدت تدریس : ۴۵ دقیقه

هدف کلی درس : آشنایی نشانه اِ ِ ـه ه

فعالیتهای قبل از تدریس

رئوس مطالب :

استخر ، خانه ، نرده ، درخت ، نکات ایمنی در استخر

هدفهای جزیی:

آشنایی  دانش آموزان با :

۱٫    صدای اِ

۲٫    نشانه ی اِ

۳٫    صحیح نوشتن نشانه ی اِ

۴٫    صحیح خواندن نشانه ی اِ

۵٫    محل استخر

۶٫    نکات ایمنی آن

۷٫    محل قرار گرفتن آن در جدول

۸٫    کلمات دیگری که صدای اِ در آن است .

هدفهای رفتاری :

فراگیر در پایان درس بتواند :

۱٫    صدای اِ را در جدول نشان دهد .

۲٫    چند کلمه که صدای اِ در آخر آن باشد بگوید .

۳٫    چند کلمه که صدای اِ در اول آن باشد بگوید.

۴٫    چند کلمه که صدای اِ در وسط آن باشد بگوید .

۵٫    به سوال استخرچگونه جایی است پاسخ صحیح دهد .

۶٫    نکات ایمنی در استخر را توضیح دهد .

۷٫    به تمریناتی که به او می دهیم با رغبت انجام دهد .

۸٫    با کلمات داده شده جمله بسازد .

پیش بینی رفتار ورودی :

با صداهای آ ، ب، د، م، س، او ، ت ، ن ، ایـ ، ز آنشایی دارد  .

فعالیتهای ضمن درس

آمادگی :

کلاس را با سلام  واحوالپرسی ، دعای شروع کلاس ، حضور و غیاب ، اطمینان از سلامتی جسمی و روحی روانی آنها شروع  می کنیم .

انجام ارزشیابی تشخیصی :

۱٫    کارتهای تند خوانی را از بچه ها سوال می کنیم .

۲٫    از روی جدول الفبا نشانه هایی که خوانده اند نشان می دهند .

۳٫    با هر نشانه یک کلمه می گویند .

۴٫    با کلمات خود جمله می سازند .

ایجاد انگیزه و معرفی   درس جدید :

تصویر درس را روی تخته نصب کرده و سپس پازلها را بین آنها پخش کرده و از آنها می خواهیم که یار خود را پیدا کرده و پازل را کامل کنند . و سپس از هر گروه می پرسیم که نام پازلشان چیست و با آن یک جمله بسازند. و د رادامه پازل خود را کنار میز خود نصب کنند . و آموزگار با تکرار کلمات پازل ها بچه ها را هدایت می کنند که صدای جدید را تشخیص دهند .

ارائه درس جدید :

تصویر عنوانی را به بچه ها نشان می دهیم و می خواهیم که در گروه مشورت کنند ببینند که می توانند بگویند که چه جایی است . بعد از پاسخ به این سوال آنها را هدایت می کنیم که حالا بگویند ببینیم که چه چیزهایی در آن است . و سپس آنها اشاره می کنند که نرده ،درخت، خانه

در ادامه می پرسیم که چه کسی به استخر رفته است . و اگر کسی بود که از او تمام جزئیات را  از او می پرسیم و اگر کسی نبود خودمان توضیح می دهیم هم نکات ایمنی و هم شرایط لازم برای رفتن به استخر را .

سپس کلید واژه ها را به بچه ها داده و از آنها می خواهیم که د رگروهها مشورت کنند و بگویند که نام تصویر چیست و چه صدایی در آن قرمز نوشته شده است و در کجا قرار گرفته است .

و سپس از هر گروه می خواهیم که شکل خود را به بچه های دیگر نشان دهد نام او را بگوید و برای آن بک جمله بسازد و در انتها بگوید که چه صدایی در آن قرمز است و در کجا آن قرار گرفته است .

و از تمام گروهها به همین ترتیب می پرسیم و د رادامه می پرسیم که چه صدایی در همه این تصاویر مشترک بود و آنها می گویند که صدای اِ

حالا می پرسیم که چند شکل داشت می گویند چهار شکل .

و نشانه های اِ را هر کدام جداگانه روی تخته نصب کرده و از بچه ها می خواهیم که هر کدام از تصاویر که نشانه های داده شده رادارد زیر آن بچسبانند .

و د رانتها برای هر کدام اسمی پیدا کنیم و بچه ها با دلیل اسم گذاری کنند که اِ چون در اول می آید می گذاریم اِ اول و الی آخر و د رانتها نچسبیدن ای را به ـه و ه آخر توضیح می دهیم . و سپس جای نشانه اِ را در جدول نشان داده و یک گل روی آن می چسبانیم  و صدایی که در آینده می خوانند  که در ادامه صداها نصب می کنیم .کتاب را باز کرده از روی درس می خوانند .

۳ دقیقه

 

 

۵ دقیقه

 

 

 

 

۷دقیقه

 

 

 

 

۲۰ دقیقه

فعالیتهای پس از تدریس

جمع بندی و نتیجه گیری :

نشانه را در جدول به بچه ها نشان می دهیم و سپس نام هر یک و محل قرار گرفتن هر یک را به اضافه استثنای ای که به صدای ـه نمی چسبد را توضیح می دهیم .

ارزشیابی پایان تدریس :

۱٫    از بچه ها می خواهیم که صدای جدید را در جدول نشان دهند .

۲٫    با صدای اِ اول یک کلمه بگویند

۳٫    با صدای ِ دوم یک کلمه بگویند

۴٫    با صدای ـه آخر چسبان یک کلمه بگویند

۵٫    با صدای ه آخر تنها یک کلمه بگویند .

۶٫    استخر را توضیح دهند

۷٫    چند نکات ایمنی در استخر رابیان کنند .

تعیین تکلیف:

۱٫    تکالیف تمرینی : کتاب بنویسند را کامل کنند آدینه را انجام دهند .

۲٫    شکل کلماتی را که صدای اِ در آن است بکشند و به کلاس بیاورند و در تابلو بچسبانند .

۳ دقیقه

 

 

۵ دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ دقیقه

 

+ نوشته شده در  جمعه سوم دی ۱۳۸۹ساعت 10:10  توسط محدثه محمدی  |